fbpx

REGULAMIN SERWISU I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ STUDIO KAN-KA

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa ogólne zasady świadczenia usług przez Studio Karolina Agata Naworol, zasady zawierania umów, podstawowe informacje o Wykonawcy oraz o prawach Konsumenta. Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników serwisu studiokan-ka.com. Warunkiem skorzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego zaakceptowanie.

2. Właścicielką serwisu oraz Wykonawcą oferowanych na stronie studiokan-ka.com usług jest Karolina Agata Naworol, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Karolina Agata Naworol, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9222489673, numer REGON:  383477610.

Dane kontaktowe:

adres: ul. Lindego 1c, 30-148 Kraków

e-mail: kontakt@studiokan-ka.com

3. Studio Karolina Agata Naworol oferuje następujące usługi:

a) projektowanie graficzne – DTP (przygotowanie do druku) i cyfrowe;

b) projektowanie stron internetowych – projektowanie Layoutów stron www oraz ich funkcjonalności na prototypach – projektowanie UI/UX;

c) wykonanie fotografii produktowej;

d) SEO – konsultacje, audyty i optymalizacja serwisów w określonym zakresie;

e) SEM – konsultacje, audyty, research, projektowanie, ustawienia i optymalizacja kampanii GoogleAds

f) projektowanie i realizacja grafik offline dekoracyjnych ze mchu chrobotka reniferowego – wszelkie materiały pozostałe z realizacji zlecenia zostają przekazane zleceniodawcy;

Szczegółowy zakres usługi każdorazowo ustalany jest bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a Klientem.

4. Informacje handlowe, czy  materiały, w tym przykłady wykonanych projektów, prezentowane w serwisie studiokan-ka.com, stanowią jedynie portfolio i zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

II. Zasady zamawiania usługi

1. Studio Karolina Agata Naworol oferuje Klientom usługi z zakresu projektowania graficznego, tworzenia projektów stron internetowych (od projektu graficznego do uruchomienia na serwerze lub odrębnie do wyboru w trakcie dookreślania specyfikacji), ich optymalizacji SEO, SEM, identyfikacji wizualnej, wykonywania fotografii produktowych, a także tworzenia grafik offline dekoracyjnych z drewna, sklejki oraz mchu chrobotka reniferowego.

2. Podstawą dobrego projektowania graficznego jest poznanie oczekiwań Klienta i dobra komunikacja Wykonawcy z Klientem na całym etapie projektowania. Studio Karolina Agata Naworol nie oferuje gotowych, szablonowych projektów. Współpracę z Klientem zaczynam więc od rozmowy – Klient przedstawia mi swoje potrzeby, a ja proponuję rozwiązania, które mogę spełnić jego oczekiwania.

3. Aby nawiązać ze mną współpracę należy skontaktować się ze telefonicznie na +48 503 640 477 lub wysłać wiadomości e-mail na adres kontakt@studiokan-ka.com. We wiadomości e-mail należy podać dane kontaktowe Klienta (imię i mail lub numer telefonu), a także wskazać, jaką usługą Klient jest zainteresowany.

2.  Zakres wykonania usługi ustalam z każdym Klientem indywidualnie. Dokonuję wyceny usługi i przedstawiam harmonogram prac.

3. Przed przystąpieniem do usługi dookreślamy warunki umowy oraz przyjmujemy zadatek (na materiały, zarezerwowany czas na prace przygotowawcze) w kwocie wcześniej ustalonej w umowie.

IV. Wykonanie umowy

1. Do wykonania umowy przystępujemy po ustaleniu z Klientem zakresu usługi, harmonogramu prac oraz po zaksięgowaniu zadatku na rachunku bankowym Wykonawcy.

2. Praca Wykonawcy bazuje na ustaleniach, jakich dokonuje on z Klientem na etapie ustalania warunków umowy. Ustalenia te są wiążące dla obu Stron. Gdy więc Klient gruntownie zmieni koncepcję w zakresie zleconej usługi (zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym), Wykonawcy przysługuje prawo do zwiększenia wysokości swojego wynagrodzenia, bądź odstąpienia od dalszej realizacji usługi z prawem do otrzymania wynagrodzenia za dotąd wykonaną pracę.

V. Reklamacje, rozwiązanie umowy

1. Po przekazaniu przedmiotu umowy Klientowi przysługiwać będzie uprawnienie do jego weryfikacji pod kątem zgodności z umową. Jeżeli w terminie do 2 dni Klient nie wskaże uzasadnionych uwag, Wykonawca uzna, że Klient w pełni zaakceptował przedmiot umowy.

2. Podstawę reklamacji Klienta stanowi odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym. W celu oceny wad należy w szczególności opierać się na treści umowy, bądź specyfikacji usługi.

3. Reklamacje można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Wykonawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, a odpowiedzi udzieli drogą elektroniczną.

5. Grafiki wykonane i zaakceptowane przez Klienta nie podlegają zwrotowi. Są one dziełami wykonywanymi na indywidualne zlecenie i nie mogą być zwrócone w celu odsprzedania ich innym podmiotom. Podobne zasady dotyczą usług wykonywanych na rzecz Klienta, w tym optymalizacji SEO, czy kreacji kampanii Google Ads – SEM.

6. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, choć wykonanie na jego rzecz usługi zaspokaja jego zindywidualizowane potrzeby. Wówczas Wykonawcy należy się wynagrodzenie za pracę wykonaną od rozpoczęcia realizacji usługi. 

VI. Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Klienta obowiązuje Regulamin aktualny w terminie rozpoczęcia świadczenia na jego rzecz Usługi przez Wykonawcę.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według siedziby Studio Karolina Agata Naworol i obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wykonawcy.

6. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”.